Domov mládeže – základní informace

Řád domova mládeže naleznete zde

Adresa:
Domov mládeže Integrované střední školy, Pod Vartou 630, 513 01 Semily

Kontakt:
Vedoucí vychovatel: 
Bc. Lubomír Kiša
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 481 625274


Kapacita Domova mládeže je 75 ubytovaných v třílůžkových moderně vybavených pokojích se sociálním zařízením na patře.
Ubytovaní studenti mají k dispozici kuchyňku, společenskou místnost vybavenou televizí a videem. K dispozici je Wifi připojení k Internetu.

Cena ubytování a stravování

Ubytování 1500 kč/měsíc, cyklické ubytování (1/2 měsíce 750 kč),
Celodenní stravování 71 Kč (snídaně, oběd, večeře).

 Intr m 01  Intr m 09   Intr m 06
     Intr m 05          Intr m 03         Intr m 04
  Intr m 02         Intr m 07       Intr m 06

Vnítřní řád domova mládeže

Domov mládeže poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Činnost a provoz DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

Provoz DM

 • ubytování v DM není nárokové
 • o přijetí žáka do DM rozhoduje ředitel zařízení na základě přihlášky potvrzené zákonnými zástupci žáka, a to vždy na jeden školní rok
 • DM je v provozu během školního roku; provoz o víkendech je výjimečný a je dán specifickými požadavky školy; otevřen je pro žáky v neděli od 17:00 hodin, v pátek je
 • DM uzavřen v 15:00 hod. ubytovaný žák má možnost se celodenně stravovat ve smluvním zařízení; neodebraná a včas neodhlášená strava (den předem do 14:00 hodin) propadá
 • provoz DM se řídí denním režimem, který je součástí tohoto řádu (viz příloha č. 1)
 • ukončení pobytu v DM: na základě písemné žádosti zákonných zástupců, z důvodu ukončení studia, pro neplacení poplatků, vyloučením dle § 31 školského zákona

PRÁVA UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

 • používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného žákům
 • podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech aktivit pořádaných DM a jeho žákovskou samosprávou
 • požadovat účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla 1x za 2 týdny užívání
  vhodnou formou podávat připomínky ke všem otázkám života v DM vychovatelům, žákovské samosprávě nebo řediteli
 • odjíždět na dny pracovního klidu domů ( k zákonným zástupcům)
 • odjíždět domů i jinam během týdne, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem zákonných zástupců
 • požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky (nikoliv denně!) – plní-li veškeré povinnosti
 • být volen do žákovské samosprávy
 • se souhlasem spolubydlících užívat vlastní povolené elektrospotřebiče (předpokladem je dodržování bezpečnostních předpisů a platná revize elektrospotřebiče) viz.příloha č.2
 • používat mobilní telefony – s výjimkou nočního klidu, průběhu schůzek či jiných domovních akcí
 • právo na rovný přístup a rovné zacházení
 • právo na soukromí a volný čas, na nerušený klid ve studijní a noční době
 • právo na poskytnutí první pomoci nebo přivolání lékařské služby

POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

 • dodržovat vnitřní řád a denní režim a řídit se pokyny pracovníků DM
 • svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu
 • udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, na pokoji a ve společných prostorách DM, denně uklízet pokoj a řádně stlát své lůžko, před ranním odchodem zavřít okna, vypnout všechny elektrospotřebiče a zamknout pokoj
 • používat pouze schválené elektrospotřebiče, nepoužívat z bezpečnostních důvodů rychlovařiče a teplomety
 • šetřit zařízení DM, šetřit elektrickou energií a vodou
 • v zájmu ochrany osobního majetku i majetku svých spolubydlících uzamykat pokoj vždy, když ho v dané době jiný neužívá a nevodit si na pokoj návštěvy
 • veškeré závady hlásit okamžitě vychovateli; prokázané úmyslně spáchané škody hradí ve shodě s platnými právními normami ubytovaný žák popřípadě zákonný zástupce nezletilého žáka
 • dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat protipožární předpisy a bezpečnostní pokyny
 • ctít svobodu a práva druhých, být tolerantní zejména k jejich potřebě učit se v klidu a mít své soukromí, proto nenavštěvovat cizí pokoje a chovat se tiše a ohleduplně
 • ve všech prostorách DM se přezouvat, chodit přiměřeně a čistě oblečen
  dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování ke všem ubytovaným žákům i zaměstnancům DM
 • nepřinášet na DM cenné předměty a vyšší částky peněz – pokud je to nezbytné, uložit je u vychovatelky – za tyto cennosti DM neručí !!!
 • potraviny ukládat pouze do prostor k tomu určených (lednice, vyhrazené skříňky na
 • pokojích či v kuchyňkách) - nikoliv za okna; stav potravin pravidelně kontrolovat
 • oznámit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění (v případě, že žák onemocní doma, jde k lékaři v místě bydliště a zůstane–li doma, oznámí toto jeho zákonní zástupci nejpozději do 24 hodin od stanoveného příjezdu do DM)
 • přicházet do DM včas (dle ustanovení vnitřního řádu), střízlivý a řádně upravený
  důvod absence oznámit nejpozději v den následující po běžném dni příjezdů

NENÍ DOVOLENO

 • používát ani přechovávat alkohol, omamné a psychotropní látky
 • pobývat na pokojích spolužáků opačného pohlaví
 • přechovávat v DM jakákoliv zvířata
 • uskladňovat na pokojích věci, které nesouvisí s výukou a mohou omezovat ostatní ubytované
 • vyklánět se z oken, stát nebo sedět na okenních parapetech
 • svévolně poškozovat zařízení DM a zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu
 • přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele
 • hrát hazardní hry o peníze
 • osobám, které nejsou ubytovány v DM, vstupovat do ubytovacích prostor – s výjimkou předem ohlášených rodinných příslušníků

ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY

při spáchání některého z přestupků uvedených v tomto článku hrozí žákovi až okamžité vyloučení z ubytování !!!

 • veškeré projevy šikany, vandalismu, rasismu, xenofobie nebo jiné podoby intolerance
 • ublížení na zdraví nebo ohrožení zdraví spolubydlících
 • krádež, loupež, vydírání
 • přechovávání a používání střelných, bodných, sečných a jiných zbraní; manipulace s ohněm, s chemikáliemi a výbušninami
 • kouření ve vnějších i vnitřních prostorách DM (Zákon č. 65/2017 Sb. - zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek)
 • užívání návykových látek a manipulace s nimi
  (návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné a psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. § 130 z.č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
 • manipulací se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání);
 • při důvodném podezření z požití alkoholu nebo jiné návykové látky bude žák podroben dechové zkoušce či testu (na základě souhlasu zákonných zástupců v dotazníku)


VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

podle § 31 školského zákona a podle vyhlášky č. 108/2005 Sb., o středním vzdělávání

 • pochvaly nebo jiná ocenění za vzorné chování a vzorné plnění povinností
  • ústní pochvala vychovatele
  • pochvalný dopis vychovatelky DM zaslaný rodičům nebo zákonným zástupcům
  • jiná ocenění (bezplatná nebo částečně hrazená účast na sportovní, kulturní či jiné akci)
 • kázeňská opatření
  • napomenutí udělené vychovatelem (vyslovené žákovi a telefonicky či písemně sdělené zákonným zástupcům žáka)
  • důtka udělená ředitelem školy (písemně oznámená zákonným zástupcům žáka)
  • podmíněné vyloučení z ubytování se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku – podle charakteru přestupku (oznámené písemně ředitelem zákonným zástupcům žáka)
  • vyloučení z ubytování za závažné přestupky, zvláště trestního charakteru nebo vážného morálního dopadu nebo za porušování podmínek stanovených v podmíněném vyloučení (oznámené písemně ředitelem zákonným zástupcům žáka)

Rozhodnutí ředitele podléhají správnímu řádu (tj. právo odvolání do 15 dnů ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím ředitele ISŠ, až poté nabývají právní moci).O volbě výchovného opatření rozhodne pedagogická rada po projednání se žákovskou samosprávou, s ředitelem školy a případně s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka (vyloučení). Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku, a proto škála výchovných opatření nemusí být využívána v daném pořadí. Opakované přestupky se posuzují přísněji.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Práva zákonných zástupců:

 • požadovat pro žáka účelné vybavení pokoje a výměnu ložního prádla 1x za 2 týdny užívání
 • vhodnou formou podávat připomínky ke všem otázkám života v DM vychovatelkám nebo řediteli
 • požadovat informace o chování žáka a akcích pořádaných DM

Povinnosti zákonných zástupců:

 • zajistit řádné a pravdivé vyplnění přihlášky k ubytování na DM
 • včas omlouvat nepřítomnost žáka (nejpozději do 3 dnů)
 • platit v určeném termínu úhrady za ubytování a stravu
 • uhradit škody, které byly prokazatelně spáchány svěřeným žákem

 

Příloha č. 1


REŽIM DNE

Budíček nejpozději v 07:00 hod.
Snídaně 06:30 - 07:15 hod.
Obědy 13:00 – 14:30 hod.
Osobní volno 14:30 – 15:00 hod.
Nástup 15:00 hod. (podle instrukcí vychovatelek i v 20:00)
Osobní volno 15:00 – 16:45 hod.
Večeře 16:45 – 17:15 hod.
Studijní klid 18:00 – 19:00 hod.
Večerka 21:30 hod.
Noční klid 22:00 – 06:00 hod.

Plnoletí: každý den osobní volno do 20:00 hod.
ve středu vycházky do 21:30 hod.

Volnočasové aktivity v režimu dne:

 • Pobyt venku:
  • odpolední osobní volno od 15:00 do 18:00 hod.
  • večerní osobní volno od 19:00 do 20:00 hod.
 • Návštěvy kult.akcí: podle programové nabídky
 • Osobní nákupy: v čase osobního volna
 • Volné vycházky:
  • v době osobního volna,
  • ve středu prodloužené vycházky od 15:00 do 21:30 hod. dle ročníků
 • Individuální program: vaření, společenské hry, sport a cvičení v prostoru DM
 • Organizovaný program:
  • pravidelně kopaná (každé úterý 20:00 – 21:00) ve Sportovní centru
   v Semilech, další podle aktuální nabídky
  • Odpočinek: noční klid od 22:00 do 06:00 hod.
  • Individuální odpočinek: v době osobního volna

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz